Udvalgte projekter

Styrket medborgerskab hos unge

Projektet vil klæde i alt 90 unge fra Nørrebro og Nordvest på med viden, redskaber og praksiserfaringer, m.h.p. at styrke deres demokratiske selvtillid og handlekraft. SocialRespons leverer en evaluering i form af løbende sparring og en evalueringsrapport.

Læs mere

Et teaterforløb for eksklusionstruede unge

Andre Horisonter er et projekt, der har til formål at inspirere eksklusionstruede unge til at søge konstruktive, inkluderende fællesskaber. SocialRespons leverer en evaluering, der bidrager med viden om resultater for målgruppen, og sikrer intern læring og sparring.

Læs mere

Et mentorprojekt for unge kvinder

Kunde: KVINFO og Foreningen nydansker År: 2017-2019 Finansieret af: VELUX FONDEN

PIFT er et mentortilbud til unge kvinder i alderen 15-30 år, som har alvorlige udfordringer i hverdagslivet. SocialRespons leverer en evaluering der er bygget om en metodetriangulering, hvor kvantitative data undervejs bliver kvalificeret og yderligere suppleret af kvalitative data indhentet via workshops og kvalitative interview.

Læs mere

Forebyggelse af stalking

Kunde: Dansk Stalking Center  År: 2016-2018
Dansk Stalking Center gennemfører en nytænkende stalkingforebyggende indsats, hvor både stalkingudsat og stalker udsættes for indviduel intervention. SocialRespons evaluerer, kortlægger andre erfaringer og bidrager til metodeudvikling.

Læs mere

Mindreårige ofre for menneskehandel

Kunde: Ligestillingsafdelingen/Udenrigsministeriet År: 2017-2020
Røde Kors gennemfører ambitiøs indsats, der skal sikre identificering af mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet. SocialRespons evaluerer med blik for forankring i praksis og værktøjer der kan bidrage til projektets fremme.

Læs mere

Beboerkommunikation i udsat boligområde

Kunde: BO-VEST og afdelingsbestyrelsen i Blokland  År: 2017-2018
Blokland i Albertslund skal i gennem en byggeproces, der indebærer store forandringer af boligerne og genhusning af mange beboere, der er brug for beboerinvolvering og tryg og nærværende kommunikation.

Læs mere

Guide til flygtningefamilier i asylfasen

Kunde: Røde Kors  År: 2017-2019  Finansieret af: Egmont Fonden
Rød Kors har i samarbejde med Hero i Norge skabt en guiden der skal fremme trivsel og livskvalitet i asylansøgerfamilier. Vi undersøger resultater for målgruppen og bidrager med værktøjer til udbredelse.

Læs mere

Fædre der involverer sig i lokalområdet

Kunde: Amagerbro Helhedsplan  År: 2015-2017
Fædregruppen på Amagerbro arbejder med fædre, der har lyst til og mod på at involvere sig i lokalsamfundet. Gennem deltagelse i gruppen samt interview med fædre og samarbejdspartnere har vi evalueret og givet løbende sparring til projektgruppen.

Læs mere

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

Kunde: Helhedsplanen i Urbanplanen  År: 2017-2018
All In bidrager med nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge. Vi evaluerer med henblik på udvikling og forankring af metoder, herunder bidrager vi med løbende sparring, oplæg, workshops og afrapporteringer.

Læs mere

Samskabelsesproces med udsatte unge

Kunde: BBU, SSP København med flere  År: 2016-2017
Alle for én er et samskabelsesprojekt med unge i en yderst marginaliseret position. Gennem et tæt samarbejde med styregruppen skabte vi viden om resultater og omsatte erfaringer med samskabelsen.

Læs mere

Bredt ejerskab gennem god implementering

Kunde: Den Sociale Udviklingsfond År: 2017-2018
For Den Sociale Udviklingsfond var vi tovholder på implementering af et nyt it-baseret dokumentationssystem i den forbindelse har vi udviklet metoder og værktøjer der sikrede et bredt ejerskab og i sidste ende værdiskabende dokumentation.

Læs mere

Forankringsperspektiver for mentorprojekt

Kunde: Det Boligsociale Fællessekretariat i Køge  År: 2016
Unge mænd med mål er et mentorprojekt målrettet unge mænd i fire udsatte boligområder i Køge. Vi belyste resultater og forankringsperspektiver bl.a. gennem gruppeinterviews med ca. 20 unge mænd, projektets mentorer og en række eksterne interessenter.

Læs mere

En alternativ fortælling om en målgruppe

Samarbejdspartner: Reden København År: 2016-2017
Reden har en målgruppe der er stærkt stigmatiseret. Ved at åbne op for nye historier vil vi nuancere billedet af, hvem der kommer i Reden for derved at gøre det nemmere at bygge bro til fx naboer.

Læs mere

Ferielejr for unge uledsagede flygtninge

Kunde: Røde Kors  År: 2016
I 2016 afprøvede Røde Kors en ferielejr med det formål at modvirke social isolation og ensomhed hos uledsagede unge flygtninge. Vi afsluttede evalueringsforløbet med en stor læringsworkshop.

Læs mere

Dokumentation skaber værdi i det daglige

Kunde: Den Sociale Udviklingsfond År: 2011-2017
Vi samarbejder med Den Sociale Udviklingsfond (23 afdelinger på specialiserede socialområde) om et lærings- og udviklingsforløb for deres medarbejdere. Forløbet har sikret, at arbejdet med dokumentation i SUF skaber værdi i praksis.

Læs mere