Hvad gør vi

Viden der leder til forandring

SocialRespons leverer analyser, evalueringer, dataindsamlinger og inddragelsesprocesser, der udvikler praksis. Vores analyser skaber indsigt og viden og bidrager til strategi og klarhed om indsatsers virkning og resultater. Vores anbefalinger, løsninger og værktøjer skaber merværdi for jeres indsats og er nemme at omsætte i praksis. Vi er specialiseret i anvendt og lærende evaluering, evaluering af innovation samt borgerinddragende metoder.

I SocialRespons er vi særligt optaget af at videreudvikle bæredygtige, sociale indsatser, der skaber positive livsændringer for mennesker i en udsat position. Læs mere om vores principper for evaluering her.

 

Eksempler på ydelser

Evaluering med læring som sigte 

Vi går i dybden med evalueringsprocessen og inddrager alle indsatsens involverede parter. Vores anbefalinger til forandring er præget af en dyb forståelse og respekt for de mennesker, der skal ændre praksis. Vi følger oftest en indsats fra start til slut, så den løbende kan justeres på baggrund af evalueringen og kombinerer gerne metoder. Vi laver også gerne store dataindsamlinger. Eksempler på vores involverende evalueringsprocesser er Co-evaluering – evaluering sammen med borgeren og  evaluering af innovation

Kortlægning

Vi skaber indsigt i og overblik over et område eller en målgruppe, dermed hjælper vi  dig til træffe beslutninger når du fx vil målrette aktiviteter eller prioritere mellem indsatser. Metodisk gør vi brug af både sociologiske og antropologiske greb og kombinerer gerne dybdegående interviews med sigende tal. Desuden lægger vi stor vægt på formidlingen af vores analyser så de bliver nemme at omsætte i praksis.

Levende fortællinger om målgruppen

Med en antropologisk tilgang og en bred vifte af kvalitative metoder, som fx Most Significant Change, narrative interview og appreciative inquiry skaber vi fortællinger baseret på målgruppens visioner eller erfaringer. Denne type ydelse kan udmunde i flere forskellige produkter alt efter, hvad sigtet er. Det kan være en udstilling mhp. at åbne op for en større forståelse blandt borgere/beboere i et område, eller det kan være en rapport med et evaluerende sigte, hvor alle interessenter fra målgruppe til ekstern vil opnå større forståelse for projektets resultater. Se her.

Projektudvikling og interessentinvolvering

Vi vil gerne hjælpe med at gøre jeres projektidé bæredygtig. Vi faciliterer møder mellem alle projektets interessenter og målgrupper, så der skabes relationer og en fælles virkelighed om projektet. Vi indsamler den nødvendige viden om interessenterne, og hjælper med at definere gode indikatorer og milepæle, som der effektivt kan måles på. Undervejs bruger vi co-evaluering til at skabe motivation og læring blandt projektets deltagere og synliggøre, forankre og sprede de bedste resultater og praksisser fra projektet. Se her.

Borgerinvolvering og kommunikation

Vi laver fremtidsværksteder og andre inddragende forløb med fokus på at engagere og involvere borgere og målgrupper.

Bæredygtig og inspirerende evalueringspraksis

Det løbende evaluerings- og dokumentationsarbejde skal ikke være en klods om benet i det daglige. Vi hjælper jer med at skabe en dokumentationspraksis i organisationen, som giver mening og overskud i hverdagen både for jer selv og jeres målgruppe og samtidig giver merværdi til jer og jeres samarbejdspartnere. Ved at sikre fælles ejerskab over nyttige dokumentationsmetoder og styrke jeres kompetencer til at inddrage målgruppen, får I styrket jeres faglige selvbevidsthed og stolthed. Se her.