Tilbage Forebyggelse af stalking

Forebyggelse af stalking

Kunde: Dansk Stalking Center  År: 2016-2018

Projektet er det første danske kriminalpræventive metodeudviklingsprojekt målrettet stalking og består i en unik og nytænkende stalkingforebyggende indsats, hvor både stalkingudsat og stalker udsættes for individuel og målrettet intervention. Målet er at afprøve og udvikle interventionsmetoder, der kan kvalificere og styrke den individuelle forebyggende stalkingindsats – og derved mindske menneskelig krise og social udsathed for de involverede parter.

Vores tilgang

Da der er tale om et metodeudviklingsprojekt gennemføres en evaluering med fokus på både proces og effekt. Gennem inddragelse af projektmedarbejdere, samarbejdspartnere og brugere belyser vi årsager til projektets positive såvel som negative effekter og på baggrund af den oparbejdede viden, bidrager vi løbende til projektets metodeudvikling med øje for, hvordan projektet løbende kan justeres, optimeres og udvikles med henblik på at opnå de bedst mulige resultater. Herudover kortlægger vi forankringserfaringer, henvisningsmønstre- og barrierer gennem opmærksomhed på projektets institutionelle kontekst.

Det leverer vi

Vi samler viden fra nationale og internationale undersøgelser vedrørende behandling af stalkingudsatte og stalkere, som kan bruges til at perspektivere de resultater, Dansk Stalking Center opnår. Vi bidrager til udviklingen af projektets kvantitative effektmålingsredskaber og på baggrund af evalueringens og projektets egne data, bidrager vi til at oparbejde viden om, hvordan interventioner for målgrupperne virker.