Tilbage Ung til ung konflikthåndtering – En byggesten til konstruktive fællesskaber

Gademægling - En byggesten til konstruktive fællesskaber

Kunde: Ungdommens Røde Kors År: 2019-2022 Finansieret af: VELUX Fonden

Med projektet Ung til Ung konflikthåndtering (før Gademægling) ønsker Ungdommens Røde Kors (URK) at styrke børn og unge ved at give dem kompetencer til at håndtere egne konflikter og samtidig bidrage til at løse andres konflikter. Målgruppen er børn og unge mellem 13-25 år, og det overordnede sigte med projektet er at ændre kulturen blandt nogle få i et miljø eller i et fællesskab, så de bidrager til at løse konflikten, i stedet for at blive en del af den. I løbet af projektperioden skal metoden udvikles og udbredes i Danmark og tilpasses URKs kontekst yderligere, for herved at sikre at flere børn og unge får glæde af konceptet. Projektet har derfor to spor: at afholde længerevarende værkstedsforløb af et fleksibelt format tilpasset den enkelte samarbejdspartners behov, og afprøve et kortere værkstedsformat i form af engangsworkshops.

Vores tilgang
Evalueringen har til formål at undersøge, hvorvidt og hvordan de forskellige værkstedsformater lykkes med at højne de unge deltageres oplevelse af at få redskaber og viden til at kunne håndtere egne og andres konflikter. Evalueringen er designet med fokus på inddragelse af målgruppe og projektgruppe i dataindsamlingen og analyse, og evalueringsdesignet er sammensat af både kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, workshops, brugerrejser og logbog- og monitoreringsredskaber.

Det leverer vi
Den afsluttende evalueringsrapport vil være en publikation, som synliggør hvilken virkning Gademægling har for målgruppen og hvilke virkemidler, der er særligt virksomme i værkstedsformaterne, samt peger på anbefalinger i forhold til udvikling og justering af indsatsen.