Tilbage Med familien i centrum

Med familien i centrum

Kunde: Lyngby-Taarbæk Kommune År: 2020-2021 Finansieret af: Lyngby-Taarbæk Kommune

Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager, sammen med 17 andre kommuner, i Sundhedsstyrelsens satspulje ’Tidlig indsats for sårbare familier’. Indsatsen omhandler prioritering og udvikling af indsatser, der matcher sårbare børn og familiers behov i forhold til tidlig opsporing og indsatser for målgruppen. De 17 kommuner indgår alle i en tværgående evaluering, der gennemføres af Rambøll for Sundhedsstyrelsen. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker imidlertid at supplere den tværgående evaluering med en evaluering, der kan skabe en mere lokal viden. SocialRespons har i denne evaluering fokus på hvilken værdiskabelse den udvidede service med to ekstra sundhedsplejerskebesøg: i graviditeten og ved barnets 18. måned har for de af kommunens familier, som tager imod tilbuddet. Denne evaluering skal blandt andet spille ind i vurderingen af, om der fremadrettet skal arbejdes for en fast forankring af serviceudvidelsen.

Vores tilgang

Evalueringen vil blive gennemført som en virkningsevaluering, der har fokus på serviceudvidelsens resultater og virkninger, samt de virkemidler, der bruges i skabelsen af disse. SocialRespons benytter i denne evaluering kvalitative metoder såsom workshops, enkeltinterviews, parinterviews og gruppeinterviews. Herudover består en del af evalueringens data af projektets egne kvantitative og kvalitative data, som vi analyserer.

Det leverer vi

Evalueringen afsluttes med en rapport med fokus på om det vil være meningsfyldt at arbejde med at forankre serviceudvidelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. SocialRespons udfører en virkningsevaluering af serviceudvidelsen, og rapporten vil synliggøre viden som resultater og virkning for familierne, bidrage med viden om, hvad familierne anser som særligt virksomt ved besøgende, samt pege på anbefalinger og opmærksomhedspunkter i forhold til en eventuel forankring af den udvidede service.