Udvalgte projekter

Social bæredygtighed i Hørgården

Kunde: 3B/KAB År: 2020-2025 Finansieret af: KAB+3B

Boligforeningen 3B/KAB ønsker ved hjælp af fysiske ændringer, at Hørgården opnår et bedre samspil med det omkringliggende område, samt forbedre image og øge tryghed. 3B/KAB ønsker at de fysiske forandringer understøtter den sociale bæredygtighed, og forandringerne skal derfor ske i en samskabelsesproces med beboerne. SocialRespons undersøger den sociale bæredygtighed samt betydningen af det ændrede miljø.

Læs mere

Stemmer fra blokken

Kunde: Turning Tables År: 2019-2024 Finansieret af: Bikubenfonden
Stemmer fra blokken skaber et frirum ved at etablere kulturlaboratorier, hvor unge fra udsatte boligområder kan udvikle sig, være sammen om at skabe noget kreativt og på denne måde give deres blik på livet i Danmark. Ved brug af deltagerobservation, interview og spørgeskemaer, evaluerer SocialRespons på, om indsatsen leder til en styrkelse af de unges livsmestring samt job- og uddannelsestilknytning.

Læs mere

Friluftsliv og fællesskaber

Kunde: DGI Storstrømmen År: 2020-2022 Finansieret af: Friluftsrådet
DGI Storstrømmen ønsker med Friluftsliv og fællesskaber at inkludere mænd i Lollands Kommune i bevægelsesfællesskaber i naturen. Det overordnede formål er at udvikle en forebyggende sundhedsindsats, og herunder at udbrede viden og metoder til andre kommuner og landsdele. SocialRespons bidrager med en virkningsevaluerings med fokus på synliggørelse af projektets resultater, effekter og virkemidler samt anbefalinger til, hvordan projektet kan skaleres.

Læs mere

En tryg start for alle

Kunde: Furesø Kommune, Sundhedsplejen – Center for børn og voksne
År: 2019 – 2021 Finansieret af: Furesø Kommune

Furesø Sundhedspleje har udvidet kommunens tilbud om sundhedsplejerskebesøg. Det overordnede formål er tidlig opsporing af sårbarhed hos børn og familier. SocialRespons evaluerer løbende med henblik på at tydeliggøre værdi, resultater og virkemidler ved indsatsen for familierne og med fokus på at give anbefalinger i relation til en eventuelt fast forankring af serviceudvidelsen.

Læs mere

Madfællesskaber med mening

Kunde: FødevareBanken  År: 2019-2021   Finansiering: Nordeafonden

FødevareBanken samarbejder med Boligselskabet Sjælland i projektet Madfællesskaber Med Mening for at beboere i udsatte boligområder kan få glæde af overskudsmad. SocialRespons evaluerer indsatserne i boligområderne mhp. at tydeliggøre FødevareBankens koncept og for at understøtte forankring i boligområderne.

Læs mere

Med familien i centrum

Kunde: Lyngby-Taarbæk Kommune År: 2020-2021 Finansieret af: Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk sundhedspleje har udvidet det kommunale tilbud om sundhedsplejerskebesøg i graviditeten og ved barnets 18.måned. SocialRespons udarbejder en evaluering af Lyngby-Taarbæks Kommunes tilbud, som skal undersøge hvorvidt der skal arbejdes for en fast forankring af serviceudvidelsen.

Læs mere

Nye veje til job

Kunde: DFUNK År: 2020-2021 Finansieret af: Tuborg Fondet
DFUNK ønsker i samarbejde med Forening Nydansker at udvikle en beskæftigelsesrettet indsats, som kan give unge med flygtningebaggrund kompetencesvarende jobs. SocialRespons bidrager som sparringspartner i metode- og materialeudviklingen, samt med en evalueringsrapport, der synliggør viden om virkemidler og resultater.

Læs mere

Sportucation

Kunde: DGI År: 2019-2022 Finansieret af: Bikubenfonden
Sportucation arbejder for at støtte unge i en udsat position i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse ved at skabe et fællesskab og frirum, hvor de unge kan udvikle sig gennem deres interesse for fodbold. SocialRespons skaber løbende viden og læring gennem deltagelse, interview og progressionsmåling. Evalueringen fokuserer på værdiskabelse, virkemidler og udviklingspotentialer for forankring af konceptet efter projektophør.

Læs mere

LGBT+ Ungdomsindsats

Kunde: LGBT+ Danmark År: 2020-2021 Finansieret af: Det Obelske Familiefond
LGBT+ Danmarks ungdomsindsats sætter fokus på LBGT+ unges trivsel og forsøger gennem arbejde med LGBT+ unge, skolesystemet og civilsamfundsorganisationer at nedbringe de trivselsudfordringer, som mange LGBT+ unge oplever i deres hverdag. SocialRespons bidrager med viden om indsatsens proces og udvikling, virkemidler samt resultater.

Læs mere

ReDI School

Kunde: ReDI School År: 2020-2021 Finansieret af: VELUX FONDEN
ReDI School ønsker at styrke etniske minoritetskvinders IT-kompetencer med det overordnede formål at øge deres jobmuligheder på arbejdsmarkedet. ReDI School tilbyder et undervisningsforløb med bl.a. undervisning af frivillige fra IT-branchen, virksomhedsbesøg og sociale arrangementer. SocialRespons bidrager i projektperioden løbende med viden til projektet gennem analyse- og evalueringsworkshop samt med en afsluttende evalueringsrapport.

Læs mere

Røde Kors - Familiecamps

Kunde: Røde Kors År: 2019-2022 Finansieret af: VELUX FONDEN
Røde Kors ønsker med projektet ’Familiecamps’ at øge sårbare og udsatte familiers handlekraft til at kunne håndtere og skabe forandringer i deres liv. SocialRespons følger projektet løbende og gennemfører en evaluering med fokus på projektets resultater, virkemidler og læringspunkter.

Læs mere

Jobparathed for piger på Nørrebro

Kunde: FRAK År: 2018-2021 Finansieret af: Novo Nordisk Fonden
Projektet ’Vi passer børn’ har til formål at styrke udsatte pigers muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. SocialRespons evaluerer projektets virkning og oplevede udbytte for fritidsjobbere og familier samt bidrager til læring og udvikling gennem løbende opfølgning på væsentlige resultater og fund.

Læs mere

IT-sikkerhed i små virksomheder

Kunde: Det kriminalpræventive Råd (DKR) År: januar, 2020 – juni, 2020
Finansieret af: Det kriminalpræventive Råd (DKR)

Det Kriminalpræventive Råd ønsker at medvirke til at mindske små virksomheders udsathed for IT-kriminalitet og fremme virksomhedernes tryghed og robusthed på området gennem handlingsorienteret og praksisnært kampagnemateriale.

Læs mere

VOKS - rummeligt arbejdsfælleskab

Kunde: Albertslund Boligsociale Center År: 2019-2022 Finansieret af:
VELUX FONDEN
VOKS ønsker at afprøve socialøkonomi som metode til at skabe udvikling i et alment boligområde, inkludere borgere i en socialt udsat situation og skabe solid forankring. Det er projektets ambition, at inspirere andre udsatte boligområder og sikre opstart af flere socialøkonomiske virksomheder. SocialRespons bidrager med viden igennem evaluering til at sikre dette.

Læs mere

Mit første job

Kunde: Skolen ved Sorte Hest År: 2019-2021 Finansieret af: A.P. Møllerske Støttefond
Skolen ved Sorte Hest har siden 2017 hjulpet elever i udskolingen med at få og passe et fritidsjob som en del af deres skolegang. Målet med projektet ’Mit første job’ er at implementere fritidsjobprojektet på 10 dagbehandlingsskoler i løbet af en 3-årig projektperiode. SocialRespons evaluerer projektet løbende og vil bidrage til læring undervejs.

Læs mere

Naboven skaber tryghed i boligområder

Kunde: Det Kriminalpræventive Råd (DKR)  År: 2019 Finansieret af: Trygfonden
DKR og Trygfonden samarbejder om Nabohjælp for at bidrage til at skabe tryghed og mindske indbrud. I den forbindelse er der igangsat en forsøgsordning under Nabohjælp med etablering af en ambassadørrolle, der fik navnet ‘Naboven’. SocialRespons har gennemført en undersøgelse af Naboven-konceptet med henblik på at bidrage med indsigter og anbefalinger til det fremadrettede arbejde med at justere og udvikle konceptet.

Læs mere

Fremtidsbygger

Kunde: DFUNK År: 2019-2020 Finansieret af: Østifterne og VELUX FONDEN
Med projektet ’Fremtidsbygger’ ønsker DFUNK at bidrage til, at unge flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet og samtidig øger deres generelle trivsel og engagement i samfundet. SocialRespons følger projektet løbende og gennemfører en evaluering og vidensopsamling, der sætter fokus på resultater og metoder i indsatsen.

Læs mere

Qnet+ netværk for voldsudsatte kvinder

Kunde: Røde Kors År: 2019-2022 Finansieret af: Østifterne
Qnet er et frivilligbaseret netværk der hjælper voldsudsatte kvinder. SocialRespons dokumenterer og synliggør virkningen af indsatsen i Qnet, herunder hvilken betydning frivilligbaseret støtte kan have for kvinder og børn i netværkene.

Læs mere

På kanten af kulturen

Kunde: KU.BE År: 2018-2021 Finansieret af: VELUX FONDEN
Gennem en målrettet indsats arbejder kulturhuset KU.BE på at engagere og samskabe med udsatte unge i konstruktive fællesskaber og i husets aktiviteter. SocialRespons evaluerer løbende og bidrager bl.a. med perspektiver på de møder der opstår mellem målgruppen og andre aktører i KU.BE.

Læs mere

Børnedemokrati i boligområder

Kunde: AKB Rødovre År: 2017-2020 Finansieret af: VELUX FONDEN
AKB Rødovre tester i fire almene boligområder hvordan børnedemokrati kan give børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor, og derved bidrage til mere velfungerende boligområder. SocialRespons evaluerer projektets processer og metoder, og udleder erfaringer bl.a. med fokus på forankring og skalering.

Læs mere

Unge i landsbyklynger

Kunde: DGI År: 2018-2021 Finansieret af: VELUX FONDEN
Med konceptet ”Unge i Landsbyklynger” ønsker DGI at styrke ungdomslivet i landkommuner, ved at engagere unge fra en bred social baggrund i lokale ungefællesskaber. SocialRespons bidrager med løbende evaluering og redskaber til test af konceptet i fem landsbyklynger og ved et forsøg med salg til en sjette klynge.

Læs mere

Styrket medborgerskab hos unge

Kunde: Medborgerne År: 2018-2021 Finansieret af: Tuborgfondet
Projektet vil klæde i alt 90 unge fra Nørrebro og Nordvest på med viden, redskaber og praksiserfaringer, med henblik på at styrke deres demokratiske selvtillid og handlekraft. SocialRespons leverer en evaluering i form af løbende sparring og en afsluttende evalueringsrapport.

Læs mere

Et teaterforløb for eksklusionstruede unge

Kunde: Opgang2 År: 2018-2020 Finansieret af: VELUX FONDEN
Andre Horisonter er et projekt, der har til formål at inspirere eksklusionstruede unge til at søge konstruktive, inkluderende fællesskaber. SocialRespons leverer en evaluering, der bidrager med viden om resultater for målgruppen, og sikrer intern læring og sparring undervejs i projektet.

Læs mere

Forebyggelse af stalking

Kunde: Dansk Stalking Center  År: 2016-2018
Dansk Stalking Center gennemfører en nytænkende stalkingforebyggende indsats, hvor både stalkingudsat og stalker udsættes for indviduel intervention. SocialRespons evaluerer, kortlægger andre erfaringer og bidrager til metodeudvikling.

Læs mere

Mindreårige ofre for menneskehandel

Kunde: Ligestillingsafdelingen/Udenrigsministeriet År: 2017-2020
Røde Kors gennemfører ambitiøs indsats, der skal sikre identificering af mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet. SocialRespons evaluerer med blik for forankring i praksis og værktøjer der kan bidrage til projektets fremme.

Læs mere

Beboerinddragelse i en byggeproces

Kunde: BO-VEST og afdelingsbestyrelsen i Blokland  År: 2017-2018
Blokland i Albertslund skal i gennem en byggeproces, der indebærer store forandringer af boligerne og genhusning af mange beboere, der er brug for beboerinvolvering og tryg og nærværende kommunikation.

Læs mere

Guide til flygtningefamilier i asylfasen

Kunde: Røde Kors  År: 2017-2019  Finansieret af: Egmont Fonden
Rød Kors har i samarbejde med Hero i Norge skabt en guiden der skal fremme trivsel og livskvalitet i asylansøgerfamilier. Vi undersøger resultater for målgruppen og bidrager med værktøjer til udbredelse.

Læs mere

Fædre der involverer sig i lokalområdet

Kunde: Amagerbro Helhedsplan  År: 2015-2017
Fædregruppen på Amagerbro arbejder med fædre, der har lyst til og mod på at involvere sig i lokalsamfundet. Gennem deltagelse i gruppen samt interview med fædre og samarbejdspartnere har vi evalueret og givet løbende sparring til projektgruppen.

Læs mere

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

Kunde: Helhedsplanen i Urbanplanen  År: 2017-2018
All In bidrager med nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge. SocialRespons evaluerer med henblik på udvikling og forankring af metoder, herunder bidrager vi med løbende sparring, oplæg, workshops og afrapporteringer.

Læs mere

Samskabelsesproces med unge i en udsat position

Kunde: BBU, SSP København med flere  År: 2016-2017
Alle for én er et samskabelsesprojekt med unge i en yderst marginaliseret position. Gennem et tæt samarbejde med styregruppen skabte vi viden om resultater og omsatte erfaringer med samskabelsen.

Læs mere

Forankringsperspektiver for mentorprojekt

Kunde: Det Boligsociale Fællessekretariat i Køge  År: 2016
Unge mænd med mål er et mentorprojekt målrettet unge mænd i fire udsatte boligområder i Køge. Vi belyste resultater og forankringsperspektiver bl.a. gennem gruppeinterviews med ca. 20 unge mænd, projektets mentorer og en række eksterne interessenter.

Læs mere

En alternativ fortælling om en målgruppe

Samarbejdspartner: Reden København År: 2016-2017
Reden har en målgruppe der er stærkt stigmatiseret. Ved at åbne op for nye historier vil vi nuancere billedet af, hvem der kommer i Reden for derved at gøre det nemmere at bygge bro til fx naboer.

Læs mere

Ferielejr for unge uledsagede flygtninge

Kunde: Røde Kors  År: 2016
I 2016 afprøvede Røde Kors en ferielejr med det formål at modvirke social isolation og ensomhed hos uledsagede unge flygtninge. Vi afsluttede evalueringsforløbet med en stor læringsworkshop.

Læs mere

Dokumentation skaber værdi i det daglige

Kunde: Den Sociale Udviklingsfond År: 2011-2017
Vi samarbejder med Den Sociale Udviklingsfond (23 afdelinger på specialiserede socialområde) om et lærings- og udviklingsforløb for deres medarbejdere. Forløbet har sikret, at arbejdet med dokumentation i SUF skaber værdi i praksis.

Læs mere