Publikationer

Qnet+ Støtte til voldsudsatte kvinder og børn

Qnet er et tilbud under Røde Kors, der henvender sig til kvinder og børn, der har været udsat for vold i familien. Dette er en midtvejsevaluering af Qnet+

Læs mere

Brugerperspektiver - COVID-19

En undersøgelse for Oak Foundation, som er baseret på opsamling af viden fra 32 sociale organisationer og projekter, der beskæftiger sig med stærkt udsatte målgrupper, herunder hjemløse, sexarbejdere, stofbrugere, psykisk sårbare, voldsudsatte, indsatte i fænglser og indlagte i psykiatrien og indlagte børn i svære hospitalsforløb.

Læs mere

Fritidsjob og jobtræning til unge i udsatte boligområder - FRAK

FRAKs formål er at gøre flere unge fra udsatte boligområder gode til at arbejde gennem fritidsjobtræning.
Denne publikation er en evaluering af en del af deres indsats fra 2015 til 2019, hvor støtte fra VELUX FONDEN skulle understøtte FRAKs målsætning om at blive en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed.

Læs mere

Udvikling af kulturaktiviteter i Nordhavn

Havnekulturkontoret har i perioden fra 2016 til 2019 arbejdet med at anvende midlertidige byrum til at igangsætte aktiviteter og skabe kulturliv og fællesskab i et nyt boligområde i Nordhavnen. SocialRespons sætter i evalueringsrapporten særligt fokus på effekten af de anvendte metoder og virkemidler.

Læs mere

PIFT - et mentorprojekt for sårbare kvinder

PIFT er et mentortilbud til unge kvinder i alderen 15-30 år, som har alvorlige udfordringer i hverdagslivet og ikke formår at starte eller fastholde uddannelse, eller komme i beskæftigelse. SocialRespons synliggør i denne evalueringsrapport læring fra projektet, samt resultater som de opleves af de samarbejdende kommuner og af målgruppen.

Læs mere

Når socialøkonomi løfter et byområde

Hvordan kan socialøkonomi bidrage til byudvikling? Det undersøger SocialRespons i denne evaluering og beskrivelse af Opdrift, som er en indsats under  områdefornyelsen i Fuglekvarteret.

Læs mere

Sammen mod stalking

Tryg i Esbjerg er et samarbejdsprojekt om stalkingudsattes vej til en tryggere tilværelse. SocialRespons har evalueret projektet og præsenterer i denne rapport resultaterne af en summativ evaluering.

Læs mere

En guide til flygtningeforældre

Røde Kors har udviklet en guide til flygtningeforældre det kan bruges som et værktøj til at understøtte forældrerollen hos forældre, som er flygtet fra krig og andre traumatiserende oplevelser. I vores rapport præsenterer vi projektets resultater samt konkrete redskaber til implementering af guiden.

Læs mere

Evaluering af en fædreindsats i et udsat område

SocialRespons har fulgt Fædregruppen på Amagerbro i to år for at evaluere og løbende spille viden tilbage til projektet. Resultater og udviklingspotentialer for projektet præsenteres i denne rapport.

Læs mere

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

En konstant andel på 15-17% af hver ungdomsårgang i Danmark er ramt af eller i risiko for at blive ramt af sociale problemer. Der er brug for ny viden og ny praksis i arbejdet med unge. Det kan denne rapport bidrage til.

Læs mere

Alle for én - evaluering af et samskabelsesprojekt med udsatte unge

I en årrække var området omkring Karens minde i Sydhavnen ramt af kriminalitet og hærværk. For at bryde den onde cirkel blev projekt Alle for én etableret. Her arbejdede SSP, BBU, Fællesskaberne og Områdefornyelsen sammen med en udsat ungegruppe i Sydhavnen – København.

Læs mere

friRum i asylfasen - et handlingskatalog

Et handlingskatalog med fokus på implementering af metoden friRum som er et børnegruppeforløb for børn i flygtningefamilier.

Læs mere

Ferielejr for uledsagede flygtninge

Mange uledsagede unge flygtninge oplever social isolation i ferieperioderne. Hvad skal en god ferielejr for dem indholde for, at de kan blive bedre rustet til tilværelsen som ung i Danmark? Det har SocialRespons for Røde Kors beskrevet i denne rapport.

Læs mere

Et ungekorps skal få andre unge i gang med fritidsaktiviteter

Brobyggerne er et lønnet rollemodelkorps, som har eksisteret siden 2009. Det består af ca. fem unge (16-18 år) fra kvarteret omkring Sjælør Boulevard i Valby, som er ansat primært til at få andre børn og unge i gang med fritidsaktiviteter. SocialRespons evaluerer indsatsen i denne rapport.

Læs mere

Forankringsperspektiver for et mentorprojekt

30 mentees har i fire udsatte byområder i Køge været i gennem et mentorforløb. Evalueringen her tegner samlet et billede af en gruppe unge mentees, der er styrket markant på en række områder.

Læs mere

De unges stemme - folder

Evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond
Et sammendrag af den større evalueringsrapport – De unges stemme.

Læs mere

Iværksætterkurser for unge i udsatte boligområder

Erfaringer fra Lab – 8 iværksætterkurser i udsatte byområder i Københavns kommune, beskrives her i en kombination af en evaluering og en guide. Den er interessant for alle, der beskæftiger sig med iværksætteri og/eller unge.

Læs mere

friRum i asylfasen

Røde Kors har gennemført en række gruppeforløb for børn i asylfasen. Formålet med rapporten her er at synliggøre projektets resultater samt at beskrive mulige forankringsmodeller.

Læs mere

Fortællinger fra et områdeløft

En evaluering af områdeløftet Sundholmskvarteret. Publikationen byder på en række anbefalinger både til netværk og til planlæggere af borgerdreven byudvikling.

Læs mere

De unges stemme - evalueringsrapport

Unges fortællinger om resultater og metoder i sociale tilbud.
Unge indskrevne i Den Sociale Udviklingsfond (SUF) følges fra indskrivning til 2 år efter udskrivning. Rapporten giver et indblik i hvad de unge ser som afgørende for deres udvikling.

Læs mere

Servicerejsen 

En ung mands rejse i systemet. Jacob er placeret i en akutinstitution i Københavns kommune og har en sag præget af ventetid og kompleksitet. Vi har talt med repræsentanter fra de forskellige instanser og forsøger at identificere udfordringer og løsninger i Jacobs sag her og nu.

Læs mere

Livsstilsprojekt Stranden

Hvordan kan et bosted motivere unge med socialpsykiske vanskeligheder til at ændre livsstil? SocialRespons har evalueret pilotprojektet og har fundet frem til, at der i det korte forløb har været afgørende resultater for de unge deltagere, men også for det samlede bosted.

Læs mere

Beboerfortællinger Møllergården

Med beboeranalyser på 6 botilbud i Socialpsykiatrien i Høje Taastrup kommune stiller vi skarpt  på kriterierne opstillet i Socialstyrelsens kvalitetsmodel.

Læs mere